Dokumenty ke stažení v pdf 
 

Organizační řád Rodinného centra Dobříšek, z. s.

1. Každý návštěvník RC Dobříšek je povinen řídit se tímto organizačním řádem. Tuto podmínku návštěvy RC potvrzuje svým podpisem do návštěvní knihy nebo registrací v elektronickém přihlašovacím systému.
 
2. Dospělý návštěvník RC nese odpovědnost za dítě (děti), se kterým(i) do centra přišel, a to po celou dobu pobytu dítěte (dětí) v Dobříšku v jeho přítomnosti. Rovněž si ručí za své osobní věci.
 
3. Do rodinného centra mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek infekční nemoci (dospělí i děti).
 
4. Každá doprovodná osoba věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby minimalizovala riziko, že dítě způsobí úraz sobě či jinému dítěti. Zároveň dává pozor, aby dítě přistupovalo šetrně k zařízení centra (neničilo hračky, knížky aj.).
 
5. Každý dospělí návštěvník centra je povinen zaplatit vstupné podle platné sazby. Po zaplacení má nárok zúčastnit se (i s dětmi) programu v RC a využít jeho zařízení včetně možnosti občerstvení v samoobslužné kuchyňce. V herně RC je zakázáno konzumovat občerstvení, prosíme, využijte k tomu vyhrazené místo na chodbě. Je povinností každého umýt po sobě a dětech nádobí, příp. se na společném úklidu dohodnout s ostatními. Dospělí rovněž ručí za úklid hraček, které děti používaly.
 
6. V prostorách RC je nutné přezouvat se z obuvi nebo použít návleky.
 
7. V celé budově i na hřišti je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů!
 
8. Altán na hřišti RC mohou využívat pouze návštěvníci RC a PCST.
 
9. Na WC doprovázejí děti vždy dospělí!
 
10. Doprovodné osoby dávají pozor, aby děti neběhaly mimo prostory RC.
 
11. Prosíme, abyste pečlivě zvážili, jaké pamlsky přinášíte svým dětem do Dobříšku. Berte ohledy na jiné stravovací návyky a omezení ostatních návštěvníků.
 
12. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, obracejte se na denní službu nebo na lektory programů, příp. využijte knihu přání a připomínek.
 
13. Svým podpisem (na prezenčních listinách) stvrzuji a souhlasím se sběrem, zpracováním osobních informacích (jméno, příjmení) a pořízení fotografií pro potřeby RC Dobříšek k účelům: vedení prezence, zveřejnění na web stránkách RC Dobříšek, statistickým účelům.
 
V případě nesouhlasu se sběrem osobních informací a fotografií, písemně upozorněte vedení RC.
 
Rada RC Dobříšek
 
 

Rodinné centrum Dobříšek, z. s. - stanovy spolku

Čl. 1
Název a sídlo
Název spolku: Rodinné centrum Dobříšek, z.s. (dále jen spolek) - zkratka: RC Dobříšek, z. s.
Sídlo spolku: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
 
Čl. 2
Účel spolku
Účelem spolku je podporovat všechny členy rodiny (být jejich partnerem) ve všech jejích životních etapách (od prenatálního období do seniorského věku) v různých životních situacích.
 
Čl. 3
Hlavní činnost a cíl spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména:
a) Provozování rodinného centra přispívajícího k vytváření přátelského a vstřícného prostředí pro všechny členy rodiny, zejména rodiče a děti.
b) Být spolkem nezávislým a nepolitickým, sdružovat dobrovolné členy na základě společného zájmu o rodinnou problematiku.
c) Zastupovat zájmy všech členů rodiny, zejména rodičů a dětí, podporovat mezigenerační soužití, a vždy zohledňovat základní principy Úmluvy o právech dítěte.
d) Umožňovat rodičům, jejich dětem a dalším osobám vykonávat svépomocné aktivity a vzájemnou výpomoc včetně dobrovolnictví, současně vytvářet pracovní příležitosti pro rodiče s malými dětmi nebo pro osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání z ÚP.
e) Pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery, ostatními NNO, podnikatelskými subjekty, státní správou i samosprávou, včetně dalším MC/RC v kraji a Sítí mateřských center.
f) Aktivně přispívat k rozvoji města Dobříš a podílet se na společných projektech.
g) Aktivně působit v oblasti dalšího vzdělávání dětí i dospělých, nabídkou kvalitních a všem dostupných zájmových, vzdělávacích a informačních programů.
h) Získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologickém vývoji dětí i dospělých, tyto poznatky dále poskytovat návštěvníkům RC Dobříšek např. nabídkou knihovny s odbornou literaturou a časopisy, pořádat odborné přednášky a semináře atd.
i) Nabízet akce pro smysluplné využití volného času dětí a dospělých a jejich všestranný osobnostní rozvoj.
j) Umožňovat navazovat nové kontakty a vazby.
k) Napomáhat rodině (zejména rodičům na mateřské/rodičovské dovolené) zapojovat se do společenského života, umožňovat jim seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od jejich dětí – nabídka krátkodobého hlídání bez přítomnosti rodičů.
l) Pomáhat při začleňování rodin se zdravotně či sociálně znevýhodněnými dětmi do běžného života, vytvářet prostředí pro přirozené interakce a sociální integraci.
m) Vytvářet veřejně prospěšné činnosti (komunitní nebo lokální rozvoj, odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnik, pohlaví, náboženství či na základě zdravotního postižení, ochrana dětí a mládeže nebo práce s nimi, péče o kultivaci mezilidských vztahů, podpora rodiny, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, provozování sportu, vzdělávání, školení, osvěta).
 
Čl. 4
Vedlejší činnost spolku
(1) Vedlejší činností spolku je činnost hospodářská (podnikatelská) – spadající do seznamu oborů činností náležející do živnosti ohlašovací, tj. živnost řemeslná, vázaná nebo volná, které upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
(2) Konkrétní a aktuální činnost, ve které spolek podniká, určuje Rada RC.
(3) Zisk z této činnosti je výlučně použit pro podporu hlavní činnosti spolku.
 
Čl. 5
Členství ve spolku
(1) Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká po zaplacení členského příspěvku na jeden kalendářní rok a vyplněním registračního lístku člena nebo přihlášením v elektronickém registračním systému spolku, v němž projeví vůli respektovat a naplňovat tyto stanovy a provozní řád spolku.
(2) Každý člen je povinen dodržovat tyto stanovy a provozní řád RC, podílet se na plnění cílů a poslání spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku a zaplatit členský příspěvek do 14 dnů od vyplnění registračního lístku člena spolku nebo registrace v elektro.systému.
(3) Členství RC Dobříšek je dvojí:
a. Aktivní členství
b. Pasivní členství
Aktivní členství
(1) O přijetí za aktivního člena rozhoduje Rada RC do 30 dnů od zaplacení členského příspěvku a vyplnění registračního lístku.
(2) Za aktivního člena se považuje takový člen, který se aktivně podílí na provozu spolku a přispívá k jeho rozvoji. Může, ale nemusí být členem orgánů spolku.
(3) Aktivní člen spolku je oprávněn zúčastňovat se jednání Členského shromáždění, Rady rodinného centra, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů. Každý má právo činit návrhy týkající se činnosti spolku a ucházet se podle předem přijatých pravidel (o kterých rozhoduje Rada RC) o účast na akcích pořádaných spolkem.
(4) Za aktivní členy jsou automaticky považování všichni členi orgánů spolku.
(5) S členstvím spolku jsou spojeny slevy na cenách vstupů u aktivit rodinného centra, které na daný kalendářní rok stanový Rada rodinného centra.
Pasivní členství
(1) O přijetí za pasivního člena spolku rozhoduje pověřený pracovník spolku Radou (především provozní) na základě přijetí vyplněného registračního lístku (nebo přihlášení v elektro. systému) a zaplacení členského příspěvku.
(2) Za pasivního člena spolku je považován takový člen, který pouze využívá služeb rodinného centra a jinak se na provozu a činnosti spolku nepodílí.
(3) Pasivní člen spolku má nárok na slevu z ceny vstupného u takových aktivit spolku, které určí na kalendářní rok Rada rodinného centra.
 
Čl. 6
Seznam členů
RC Dobříšek vede seznam členů spolku.
Zápisy a výmazy aktivních členů spolku v seznamu členů provádí Rada RC, která o zápisu či výmazu člena v seznamu členů předem hlasuje a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
Zápisy a výmazy pasivních členů spolku v seznamu členů provádí pověřený pracovník Radou rodinného centra (nejčastěji provozní).
Seznam členů spolku není veřejně zpřístupněn. Uveřejněn může být pouze se souhlasem všech členů.
 
Čl. 7
Zánik členství
Členství zaniká (pro oba druhy členství):
a) Vystoupením – písemným oznámením člena o ukončení členství.
b) Vyloučením – rozhodnutím Rady RC pro hrubé porušení stanov, provozního řádu nebo jiné povinnosti vyplývající pro členy z usnesení spolku. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně.
c) Nezaplacením členského příspěvku.
d) Úmrtím člena.
e) Zánikem spolku.
Každý člen spolku má právo odvolat se proti rozhodnutí Rady RC o vyloučení ze spolku do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Členskému shromáždění, aby jeho vyloučení přezkoumal.
Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolu o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.
 
Čl. 8
Čestné členství
(1) V odůvodněných případech se uděluje čestné členství osobnostem, které se zvláště zasloužili o rozvoj v oblasti, která je předmětem působení spolku, nebo které souhlasí s cíli spolku a podporují je.
(2) O udělení čestného členství rozhoduje Rada RC na základě písemného návrhu kteréhokoliv člena spolku.
(3) S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
(4) Čestný člen přebírá při jmenování jmenovací listinu.
(5) Čestný člen má právo se účastnit všech akcí RC, setkání Rady i zasedání členské schůze, nemůže však volit a být volen do orgánů spolku.
(6) Čestný člen nemá povinnost hradit členský příspěvek spolku.
 
Čl.9
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- Statutární orgán – RADA RC
- Nejvyšší orgán – Členská schůze
- Kontrolní komise
Funkční období členů volených orgánů je jeden rok.
Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 
Čl. 10
Nejvyšší orgán spolku - Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je schůze aktivních členů spolku – Členská schůze.
(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán (Rada RC) z podnětu alespoň 1/3 členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku (Kontrolní komise).
(2) Zasedání členské schůze se svolá minimálně 30 dní před termínem konání zasedání.
(3) Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání..
(4) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno
(5) Členskou schůzi tvoří všichni tzv. aktivní členové spolku.
(6) Schůzi řídí předsedající: člen Rady RC. Zasedání zahájí a ověří zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen.
(7) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
(8) Členská schůze je kolektivní orgán a je schopna usnášet se za účasti většiny aktivních členů spolků. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
(1) Členská schůze zejména:
a. určuje hlavní záměr činnosti RC pro následující rok,
b. volí a odvolává členy Rady a Kontrolní komise,
c. rozhoduje o:
i. změně stanov na návrh Rady RC,
ii. schvaluje výsledek hospodaření spolku za minulý rok,
iii. hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
iv. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
v. rozhoduje o věcech, které nespadají do kompetence jiných orgánů spolku.
(9) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
(10) Nejvyšší orgán spolku (Členská schůze) se schází na členské schůzi nejméně jedenkrát za rok.
(11) Ze zasedání Členské schůze se vyhotoví zápis do 30 dnů. Zápis vyhotoví člen Rady RC (statutárního orgánu) nebo ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.
(12) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké činovníky Členská schůze zvolila, jaké usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
(13) Do zápisu ze zasedání může nahlížet pouze aktivní člen spolku v sídle RC Dobříšek.
 
Čl. 11
Rada rodinného centra (Rada RC)
(1) Rada RC je nejvyšším výkonným orgánem spolku, je ze své činnosti odpovědna Členské schůzi.
(2) Rada RC je volena na dobu jednoho roku. Jednotliví členové Rady RC mohou odstoupit v průběhu roku na základě svého rozhodnutí. Své odstoupení podají v písemné podobě členům Rady RC.
(3) Rada RC je statutární orgán spolku. Rada RC je kolektivní orgán, rozhoduje jako celek.
(4) Jednotliví členové Rady RC jsou oprávněni za spolek jednat samostatně.
(5) Rada RC přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady RC.
(6) Rada RC se schází nejméně jedenkrát za měsíc.
(7) Rada RC má nejméně tři členy. Jestliže počet členů Rady RC během roku poklesne pod tento počet, musí kterýkoliv zbývající člen Rady RC svolat Členskou schůzi.
(8) Rada zejména:
a. připravuje a zpracovává ve spolupráci s případnými zaměstnanci rozpočet spolku, jehož návrh předkládá Členské schůzi k připomínkování, posléze jej schvaluje,
b. rozhoduje o užití darů, dotací a dalších příspěvků a odpovídá za hospodárné a účelné využití prostředků spolku v souladu s uvedenými cíli spolku,
c. rozhoduje o výdajích nad 3000 Kč,
d. rozhoduje o přijetí aktivních členů spolku,
e. navrhuje případnou změnu stanov RC Dobříšek (Členské schůzi),
f. předkládá zprávu o činnosti spolku a o své činnosti na Členské schůzi,
g. průběžně informuje členy spolku o své činnosti na nástěnkách v RC nebo na webových stránkách RC Dobříšek,
h. ve vztahu k zaměstnancům vykonává roli zaměstnavatele a řídí se právními předpisy, které upravují pracovněprávní vztahy,
i. dohlíží na dodržování cílů, zásad a poslání spolku,
j. rozhoduje o předmětu a rozsahu případné vedlejší výdělečné činnosti RC Dobříšek,
k. schvaluje roční účetní uzávěrku a roční výroční zprávu o hospodaření a činnosti RC Dobříšek,
l. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
m. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
n. rozhoduje o členství spolku v národních i mezinárodních organizací, kampaních, partnerství a projektech,
o. rozhoduje o provozu rodinného centra.
 
Čl. 12
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, která za svou činnost zodpovídá Členské schůzi.
(2) Kontrolní komise musí být obsazena minimálně třemi osobami. Člen Kontrolní komise může, ale nemusí být členem RC Dobříšek. Člen kontrolní komise je volen Členskou schůzí na dobu jednoho roku.
(3) Členy Kontrolní komise volí a odvolává Členská schůze.
(4) Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu (v Radě RC) a pozicí likvidátora spolku. Dále nesmí být osobou blízkou k členovi statutárního orgánu nebo v pracovním či obdobném poměru vůči RC Dobříšek.
(5) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
(6) Kontrolní komise vykonává dohled nad:
a. hospodařením spolku,
b. upozorňuje Radu RC na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
(7) Kontrolu provádí nejméně jedenkrát za rok.
(8) Pro zasedání Členské schůze vypracovává Kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
(9) Pověření člen Kontrolní komise může nahlížet do dokladů RC Dobříšek a požadovat od členů dalších orgánů nebo zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 
Čl. 13
Zásady hospodaření
(1) Spolek samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
(2) Příjmy tvoří zejména:
a. dary, dotace, granty,
b. finanční příspěvky fyzických a právnických osob,
c. výnosy z majetku,
d. příjmy z hlavní činnost, která vede k naplňování cílů RC Dobříšek,
e. příjmy z vedlejší činnosti – podnikání ve vybraných činnostech spadající do seznamu živnosti ohlašovací (řemeslná, vázaná, volná).
f. členské příspěvky,
(3) RC Dobříšek člení odděleně náklady a výnosy nebo příjmy a výdaje spojené s
a. hlavní veřejně prospěšnou činností,
b. vedlejší činností (podnikání),
c. ostatní činností,
d. svojí správou.
Tyto údaje se uvádějí ve výroční zprávě RC Dobříšek za příslušný kalendářní rok.
(4) Za každé uplynulé účetní období ukládá RC Dobříšek do sbírky listin spolkového rejstříku výroční zprávu, která obsahuje:
a. účetní uzávěrku,
b. přehled o všech zdrojích příjmů spolku a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost nebo svůj další rozvoj,
c. přehled nákladů na vlastní správu a mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků k poslednímu dni uplynulého účetního období,
d. souhrnnou sumu 3 nejvyšších ročních příjmů členů voleného orgánu zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti s působením v právnické osobě.
(5) Přesáhne-li výše obratu spolku za uplynulé účetní období 5 milionů Kč, podléhá účetní závěrka vždy ověření auditorem.
(6) Do spolkového rejstříku musí být výroční zpráva uložena do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku.
(7) Za celkové hospodaření spolku zodpovídá Rada RC, která každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky.
 
Čl. 14
Zrušení a zánik
(1) Zrušení spolku se řídí ustanovením § 268 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
(2) Při likvidaci spolku rozhoduje o majetkovém vypořádání Rada RC.
(3) RC Dobříšek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
 
Čl. 15
Závěrečná ustanovení
(1) Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
(2) Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna Členská schůze.
 
Tuto změnu stanov a její znění navrhla Rada RC a odsouhlasila Členská schůze na svém zasedání dne 17. 6. 2014.

 

 

Kontakt

RC Dobříšek, z. s.
Na Nábřeží 1650
263 01 Dobříš

provozní
tel. 608 906 559

administrativa
tel. 603 199 265

 

Úřední hodiny v RC

Po-Pá 8-12 hod.

 

Úřední hodiny v RC Dobříšek
Po-Pá 8-12 hod.
V jiné hodiny po domluvěů

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode